Aktualności

 ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DOPLLER

                           (przepływy naczyniowe)

                                    Dr Piotr Krafft

                       spec.chirurgii naczyniowej i ogólnej

   Badanie odbędzie się  08.01.2018 od godz 16.00

                ( cena konsul.wraz z bad. 150 zł)

                                                           

    rejestacja w przychodni lub  pod nr tel. 71 3162 904


 

ZAPRASZAMY na bezpłatne konsultacje lekarskie w zakresie CHORÓB PŁUC (spirometria)

BADANIA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.11.2017

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO W PRZYCHODNI LUB TELEFONICZNIE  POD NR 71 3163 904

 

 


Serdecznie zapraszamy

 

Pacjentów Ośrodka Medycyny Rodzinnej sp.z o.o.

na przesiewowe badania prostaty

 

Badania wykonywał będzie -  urolog  lek.med Maciej KOBIERSKI


Rejestracja osobista lub pod nr.tel. 

71 3162 001,  71 3162 904

 

 

 


  ZAPRASZAMY

pacjentów urodzonych w roku:

1981, 1976, 1971, 1966 1961

 

na bezpłatne badania w ramach programu:

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 

W ramach realizacji programu pacjent będzie miał wykonany:

       -poziom cukru

        -poziom cholesterolu

       -LDL

       -HDL

        -trójglicerydy,

        -pomiar ciśnienia krwi,             

 

badanie bezpłatne po wypełnieniu ankiety u pielęgniarki.


 

 SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE:

 

W okresie jesiennym zapraszamy Państwa do wykupienia szczepień przeciw grypie!

 

 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 

 Każdy ubezpieczony powinien posiadać kartę (legitymację) ubezpieczenia, która uprawnia do bezpłatnego leczenia

 

UBEZPIECZONY:
-       w przypadku pracowników: aktualny druk RMUA lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę  zawierające dane umożliwiające identyfikację płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaconej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres za jaki składka została opłacona, kod oddziału NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia  bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni);
-       w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
-       w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
-       w przypadku emerytów: legitymacja emeryta;
-       w przypadku rencistów: legitymacja rencisty;
-       w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni);
-       w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku;
-       w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia;
-       w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej

 

        CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):
-       dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz
-       dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia),
-       w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność  w stopniu znacznym.     
-   ukończyły szkołę średnią : świadectwo ukończenia szkoły średniej,
-   ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do egzaminu maturalnego: świadectwo maturalne,

 

 

 

 

Dokumenty (oryginały) powinny być opieczętowane i podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 


 

UWAGA! ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PORADNI

W związku ze zmianami w kontraktowaniu przez NFZ świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostanie zawieszona w z dniem 31.08.2012 r. działalność następujących poradni w ramach umowy z NFZ:

- okulistyczna,
- chirurgiczna


Wymienione poradnie będą dostępne od dnia 01.09.2012 r. za odpłatnością.