Szanowni Państwo

Informujemy, że Ośrodek Medycyny Rodzinnej nie prowadzi naboru kandydatów do pracy, w związku z tym prosimy o nie przesyłanie swoich aplikacji. Zgodnie z nasza polityką, wszystkie dokumenty związane z poszukiwaniem pracy, złożone w naszej placówce, poza rekrutacją są natychmiast usuwane / niszczone.

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK MEDYCYNY RODZINNEJ sp. z o. o. z siedzibą w Sobótce przy ul. Strzelców 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000330890, numer NIP: 8961490363, REGON: 021003321, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą wiadomości e-mail: inspektor@ omr.sobotka.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
  5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji, po jego zakończeniu zostanie usunięta.
  7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   3. prawo do usunięcia danych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. W celu realizacji przysługujących praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres email: omrsobotka@interia.pl lub zadzwonić pod numer: 71 390 38 38, lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I. Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli potwierdzić tożsamość osoby żądającej.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.